Crypton Management

Igor Teplov Kravchenko Tatyana Oleg Krivulya Inna Voblova
Director
Igor Teplov
Commercial Director
Tatyana Kravchenko
Technical director
Oleg Krivulya
Chief accountant
Inna Voblova